RedCrab.jpg    

 

 

 

 

 

  

 

RedCrab是一個科學計算器全屏公式編輯器。的數學表達式是一個典型的不鍵入命令行,但可以在編輯器窗口中輸入類似一塊紙。計算器顯示結果要么下或旁邊的表達。更容易的處理比傳統的計算器。計算器的編輯器支持的項目的複雜代數方程一樣分數,平方根,指數等的技術和科學應用。


20101118-224724000.png

 

 

幾個數學函數可寫在同一頁上。結果從一個表達式可結轉到下一個任務。您可以保存和加載公式創建一個公式庫。複雜的任務可以直觀地解釋圖紙導入位圖格式。

 

 

 

 

 

MILO BLOG
milo0922.pixnet.net
點我下載

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()