2011-_082000.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【檔案名稱】:Registry Purify 5

【檔案大小】:6.43MB
【分享空間】:XUN6
【軟體介紹】:

Registry Purify 利用強大的分析演算法來掃描整個 Windows 註冊表中的任何無效的項目,
並為您提供列出所有發現錯誤的登錄條目,然後你可以選擇清理每一個項目或自動修復它們。【主要功能】:
分析和清理無效的註冊表,
自動備份所清除的登錄值,
備份和恢復整個註冊表,
壓縮優化註冊表,以提高效率,只需點擊幾下滑鼠。

 

 

Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Download

 

 

 


    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()