2009-08-07_095917.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駭客專用鍵盤記憶工具  鍵盤紀錄器

1.可用來紀錄他人上網紀錄
2.若用於公共電腦,可監控孩子的上網,鍵盤紀錄
3.電腦使用者的帳號密碼全都錄
4.電腦使用者的打字不管英文數字中文全都錄
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
【Win7   XP   可用側錄軟體】
 
 
 

    全站熱搜

    MILO部落格 發表在 痞客邦 留言(29) 人氣()